Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się  rekrutacja do klasy  pierwszej

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie

 na rok szkolny 2017/2018

 

       Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przy ZS-P Waplewo przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły i deklarujący wolę realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej przy ZS-P Waplewo  biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 marca 2017 r. Rada Miejska w Olsztynku  podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria wraz z następującą liczbą punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;

3) niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata – 5 punktów;

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 punktów;

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 punktów. 

Kryteria te wynikają bezpośrednio z art. 69, art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 2 Konstytucji RP oraz ratyfikowanej przez Polskę konwencji z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).

Ponadto brane są pod uwagę dodatkowe kryteria: 

· korzystanie przez kandydata z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej – 5 punktów;

·  korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub spełnianie obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata – 4 punkty;

·  dana szkoła jest najbliższa miejscu zamieszkania kandydata lub miejscu zamieszkania wstępnych rodziców,  wspierający ich w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki –  4 punkty;

·  dana szkoła jest najbliższa miejscu pracy obojga lub jednego z rodziców kandydata – 4 punkty.

 W sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie i na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.zspwaplewo.szkolna.net  dostępne są zgłoszenia i wnioski w celu zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.

 

Zgłoszenia i wnioski należy składać w sekretariacie szkolnym

od 03.04.2017 r. do  12.04.2017 r.