NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  W ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W WAPLEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązują nowe zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w ZS-P            w Waplewie, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r., poz.7).    

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 dzieci 3-4- letnie ( urodzone w latach 2012-2011)

 dzieci 5 letnie ( urodzone w 2010 roku)

        

   Dzieci pięcioletnie ( urodzone w 2010 roku ) obowiązane są odbywać roczne   przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 2014/2015

•  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010 - 2011, które obecnie uczęszczają do Przedszkola , składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację tj. od 02 marca  do 06 marca 2015 r. do godz. 15.00).

Postępowanie  rekrutacyjne

Do Przedszkola  w ZS-P w Waplewie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek.

1. Pierwszy etap rekrutacyjny.

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Olsztynek przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

§  kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

§  wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

§  samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Olsztynek

  1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Olsztynek mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
  2.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Olsztynek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie                              z powyższymi zasadami.

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ZS-P w Waplewie w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu. Dyrektor wyznacza jej Przewodniczącego.

2.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

3.  Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty.

4.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5.  Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola w ZS-P w Waplewie

6.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

○ żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (Przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

○ zwrócić się do Burmistrza Olsztynka o potwierdzenie okoliczności zawartych                 w oświadczeniach.

7.  Burmistrz Olsztynka w celu potwierdzenia okoliczności zawartych                           w oświadczeniach:

○ korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

○ może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

○ może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie                        o samotnym  wychowywaniu dziecka,

○ o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego Komisji

   Rekrutacyjnej,

○ w przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja

   Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

8.  Rodzice dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się celem podpisania umowy.

9.  Umowy będą podpisywane w terminie 25 sierpnia 2015 r. - 05 września 2015 r. do godz.15.00. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 Procedura odwoławcza

1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola w ZS-P w Waplewie .

2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,        w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora w ZS-P w Waplewie odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

4.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1. Do wniosku dołącza się dokumenty:

1)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

3)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866),

2.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

3.  Dokumenty o których mowa w ust.1.pkt 2, 3, 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4.  Wypełniony wniosek:

○ podpisują oboje rodzice/ prawni opiekunowie dziecka

○ podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we

   wniosku ze stanem faktycznym.

5.  Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej  ZS-P w Waplewie oraz w przedszkolu i sekretariacie.

  Wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej przedszkola*

*załączniki będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. od 09.03.2015 r.

  1. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w ZS-P             w Waplewie stanowi Załącznik Nr 1.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w ZS-P w Waplewie stanowi   Załącznik Nr 2.
  3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata stanowi Załącznik Nr 3.
  4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem stanowi Załącznik Nr 4.
  5. Oświadczenie o realizacji wychowania przedszkolnego w tej samej placówce przez rodzeństwo kandydata  Załącznik Nr 5.
  6. Oświadczenie rodziców/opiekunów  prawnych o zatrudnieniu Załącznik Nr 6.
  7. Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka Załącznik Nr 7.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2015/16

 1.      02 marca – 06 marca  2015 r. do godz. 15.00 – złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  w ZS-P w Waplewie  przez rodziców/opiekunów dzieci obecnie uczęszczających do placówki

2.        9 marca 2015 r. – 31 marca 2015 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu

3.    08 kwietnia 2015 r. – 14 kwietnia 2015 r. – postępowanie rekrutacyjne

4.    17 kwietnia 2015 r.  do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

5.    25 sierpnia –05 września 2015 r. do godz. 15.00 - podpisanie z rodzicami umów w sprawie korzystania z usług przedszkola.

 

  Postępowanie uzupełniające:

1.    01 – 15 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie dodatkowych wniosków;

2.    16 – 23 czerwca 2015 r. – postępowanie rekrutacyjne;

3.    26 czerwca 2015 r.  do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumenty są do pobrania w zakładce "Przedszkole"